ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางทิพยาพร เศษคงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองลาออกจากราชการ 
2นายพีระพนธ์ ชิตรัตฐาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองลาออกจากราชการ 
3นางสาววราภรณ์ คำคงอนุบาลระนองโอนไปสพป.พัทลุง เขต 2 สพป.พัทลุง เขต 2
4นางขนิษฐา จิตพิทักษ์ทับหลีสุริยวงศ์โอนไปสพป.พัทลุง เขต 2 สพป.พัทลุง เขต 2
5นางสาวนงคราญ จันทร์เดิมเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)โอนไปสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
6นางพิมพกานต์ จันทร์ภักดีบ้านภูเขาทองโอนไปสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
7นางสาวมาวดี ขอประเสริฐไทยรัฐวิทยาที่ 67 (บ้านนาพรุ)โอนไปสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1